cestovní kancelář SKY TOURS zimní pobyty, letní pobyty, lázeňské pobyty, poznávací zájezdy, dovolená


pokračujte výběrem střediska v levém panelu nebo mrkněte oblíbené nabídky:


A_ryba__en___ve_Finsku_ryb____sk___domy.jpg

A_Finsko_D__m_Leivnmaki.jpg

A_Finsko_D__m_Nilsia.jpg

A_Finsko_pozn__vac___z__jezdy.jpg

***************************************************************************************************************************************

OBECNÉ INFORMACE FINSKO

Finský oficiální název zní Suomen Tasavalta zkráceně Suomi - Země tisíců jezer. Kdybyste si dali tu práci, napočítáte jich po celé zemi cca 190.000.
A když k nim přičtete i spoustu zeleně díky lesům, které zabírají více než dvě třetiny území, vyjde vám ideální prázdninový cíl pro milovníky túr krásnou přírodou.

Oficiální název:
Finská republika
Rozloha: 338.145 km2
Počet obyvatel: 5 219 732
Oficiální jazyk: finština, švédština
Měna: 1 EURO (od 1. 1. 2002)
 
Celní a devizové předpisy
Kromě pohonných hmot je možné ze zemí EU do Finska dovážet bez nutnosti platit dodatečnou daň neomezené množství zboží určeného pro vlastní potřebu. Výjimka se týká tabákových výrobků, kde je množství po dobu platnosti přechodného období omezeno. V případě alkoholu, tabáku a kávy je potřeba vzít do úvahy platné věkové limity. Pokud vstupujete na území Finska ze země, která není členem EÚ, např. z Ruska, platí stanovené limity uvedené na stránkách celní správy www.tulli.fi.Stejné limity jako pro dovoz ze zemí mimo EU jsou uplatňovány na dovozy z Alandských ostrovů a z Kanárských ostrovů.
Věkové limity:
alkoholické nápoje ( 22% a silnější ) - 20 let
aperitivy, vína, pivo ( 22% a slabší ) - 18 let
tabák - 17 let
káva a kávové přípravky - 15 let
Pro dovoz z ČR platí po dobu přechodného období následující limity pro tabákové výrobky : 200 ks cigaret (omezení platí do 31.12. 2007), nebo 100 ks krátkých doutníků (max. 3 g/ks), nebo 50 ks doutníků, nebo 250 g tabáku (omezení platí do 31.12. 2006).
Pokud návštěvník přiváží větší než povolené množství, musí prokázat, že tyto tabákové výrobky nabyl ve státě, jehož se uvedená omezení netýkají.
V osobním automobilu a motocyklu je možno volně dovézt kromě plné nádrže navíc ještě kanystr s maximálně 10 l pohonných hmot stejného typu.
Bez povolení se nesmějí dovážet omamné látky, střelné zbraně a radioaktivní látky. O případném dovozu léků je možno se informovat na internetové adrese www.laakelaitos.fi.
Psi a kočky musí mít veterinární potvrzení (nejlépe v angličtině) o očkování proti vzteklině, které musí být starší než 1 měsíc a nesmí překročit 12 měsíců (vakcína musí být na seznamu ve Finsku povolených vakcín), a o tom, že zvíře dostalo dávku léku proti tasemnici nejméně 1 den a nejvíce 3 dny před překročením hranic.
Králíky a jiné drobné hlodavce, např. morčata, křečky, krysy a myši, je možno přivézt bez povolení. Dovoz chráněných a většiny nechráněných rostlin a zvířat je bez povolení zakázán. Doporučuje se předem informovat na Ministerstvu zemědělství a lesního hospodářství Finska (tel. 003589-16053387 nebo 16053382).
Ptáky je možno dovážet pouze s povolením Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství Finska.
Pro dovážené zvíře je možno dovézt léky pouze na jeden měsíc - léky nelze dovážet do země bez zvířete, pro které jsou určeny. Dovážené léky nesmí obsahovat omamné látky.
Informace o celních předpisech je možno najít na internetové adrese www.tulli.fi.

Dokumenty
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.
Řidiči musí mít řidičský průkaz (stačí český, mezinárodní se nevyžaduje), technický průkaz a mezinárodní pojištění, tzv. zelenou kartu. Pokud občané cestují jiným automobilem než svým vlastním (půjčeným od příbuzných, z půjčovny, na leasing), budou po nich finští pohraničníci velmi pravděpodobně požadovat nějaký doklad o tom, že jsou oprávněni vozidlo užívat. Doporučuje se proto mít notářsky ověřenou plnou moc majitele vozidla (nejlépe v angličtině, finštině nebo švédštině).

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům
Finsko je bezpečná a klidná země. Při cestách je třeba počítat s chladnějším počasím (léto v našem smyslu slova trvá od počátku června do počátku srpna), ještě v květnu může být na severu sníh.
Od listopadu do konce března je povinné užívání zimních pneumatik. Na severu země v Laponsku se nedoporučuje pohybovat se ve volné přírodě (mimo turisticky značené cesty) bez kvalifikovaného průvodce.
Ve Finsku existuje velmi hustá síť bankomatů a téměř všechny obchody a služby platební nebo kreditní karty přijímají.

Víza a režim vstupu
V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU ( tzv. volný pohyb osob ), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že “každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států”.
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.
Bude-li doba Vašeho pobytu ve Finsku delší než 3 měsíce, podléháte povinnosti svůj pobyt registrovat na místní policii. Pokud se chystáte ve Finsku pobývat dlouhodobě, informujte se předem na podmínky pobytového režimu buď na stránkách imigračního úřadu www.uvi.fi, Ministerstva práce www.mol.fi. nebo přímo na velvyslanectví Finska v ČR
Od 1.1.2003 jsou na všech finských letištích podrobována všechna zavazadla speciální bezpečnostní kontrole, včetně prosvěcování. Příslušní pracovníci letišť jsou oprávněni odstranit ze zavazadel zakázané předměty a látky, ale i další předměty a látky, pokud usoudí, že by mohly ohrozit bezpečnost leteckého provozu. Zavazadlo je po otevření opatřeno informací pro jejího majitele. Pokud je zavazadlo uzamčeno a jeho majitele není možno dostihnout, musí být při jeho otevření dva bezpečnostní pracovníci letiště. Seznam látek a předmětů, které je zakázáno dávat do zavazadel, si je možno přečíst na letence a další informarmace je možno získast na internetových stránkách Finské letecké správy www.ilmailulaitos.fi.
Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla
Mezi ČR a Finskem není uzavřena dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče, platí však obecné zásady EU. Česká zdravotní pojišťovna uhradí zdravotní péči svému pojištěnci v rozsahu a za podmínek publikovaných např. Centrem mezistátních úhrad - www.cmu.cz. Doporučujeme, aby se cestující do Finska o těchto podmínkách před cestou informovali u své zdravotní pojišťovny, nebo na stránkách Centra mezistátních úhrad. Informaci o specifikách úhrad zdravotní péče ve Finsku zveřejňuje centrum na webové stránce - www.cmu.cz/eu/finsko.htm. Přes uvedené možnosti, které vznikly po vstupu do EU, doporučujeme i nadále, aby cestující uzavírali komerční cestovní připojištění.
Důležitá telefonní čísla:
Základní nouzové číslo: 112 (ambulance)
Pohotovostní číslo policie: 10022
Volání na tato čísla je po celém Finsku bezplatné.

Czech Direct (hovor na účet volaného v ČR): 0800110420
Centrála Western Union (služba pro rychlé zaslání peněz z ČR): 060015525
 
kontakt facebook aacount google plus account